1. คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
 2. คำร้องแจ้งจบหลักสูตร(คณะนิติศาสตร์)
 3. คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (TRANSCRIPT)
 4. คำร้องขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (TRANSCRIPT)
 5. คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 6. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม ยศ
 7. คำร้องขอหนังสือสำคัญ หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
 8. แบบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
 9. แบบใบคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ
 10. แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 11. แบบยื่นขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา
 12. แบบยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา
 13. แบบยื่นคำขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 14. ใบคําร้องขอหนังสือรับรองนักศึกษา สาขาวิทยบริการฯ พังงา
 15. ใบคำร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ภายหลังการสมัคร)
 16. ใบคำร้องขอรับเงินคืน หรือขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
 17. ใบคำร้องทั่วไป
 18. แบบคำร้องขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลการสอบ (คณะนิติศาสตร์เท่านั้น)


222