หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
-> หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
-> หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Pol.Sc.)


  

"

"

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
-> คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
-> คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
-> คณะบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
-> คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

  

"

"


       

mba ม.รามพังงา mba ม.ราม m.b.a. พังงา ม.ราม mba ม รามพังงา mbaมรามพังงา

mba ม.รามพังงา M.A.B.มรามพังงา

mba ม.ราม m.b.a. พังงา ม.ราม mba ม รามพังงา M.A.B.มรามพังงา mbaมรามพังงา mba ม.รามพังงา mba ม.ราม m.b.a. พังงา ม.ราม mba ม รามพังงา M.A.B.มรามพังงา mbaมรามพังงา mba ม.รามพังงา mba ม.ราม m.b.a. พังงา ม.ราม mba ม รามพังงา MBA MBA M.A.B. mbaมรามพังงา mba ม.รามพังงา mba ม.ราม m.b.a. พังงา ม.ราม mba ม รามพังงา mba

M.A.B.มรามพังงา