ประวัติความเป็นมา


            มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา ได้ก่อตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาจำนวน  50  ไร่ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นมา

           ในระยะแรกของการดำเนินงานได้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) เข้มงวดการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมากขึ้นทำให้มหาวิทยาลัยต้องลดการสอนระดับปริญญาโทลงตามลำดับจนยุติไปชั่วคราวในปีการศึกษา 2560 - 2561 และกลับมาดำเนินการต่อในปีการศึกษา 2562 ในคณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐศาสตร์  ส่วนการศึกษาระดับปริญญาตรีได้จัดการเรียนการสอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน

            นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีปริญญาโท  ออกไปรับใช้สังคมตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในด้านกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับของสังคมและประจักษ์ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่ได้ศึกษา ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบัน สมกับปรัชญาของของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยและชาวรามคำแหงทุกคน