ประวัติความเป็นมา


       

  • ประวัติความเป็นมาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดพังงา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดพังงา  ได้ก่อตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เมื่อพุทธศักราช 2554  ที่ประสงค์จะให้จังหวัดพังงามีมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน  เพื่อจะให้ลูกหลานไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนถึงกรุงเทพมหานคร  เริ่มจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดพังงา  และประชาชนในท้องถิ่น  ยื่นเสนอไปยัง         รศ.รังสรรค์  แสงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในขณะนั้น และได้ดำเนินการก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดพังงา  ในพื้นที่จำนวน  50  ไร่  และได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนับได้ 10 ปีการศึกษา 

  • รายชื่อผู้บริหารของหน่วยงาน

          รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดพังงา

          พ.ศ. 2555 – 2556 รศ.ประเสริฐ   ตัณศิริ

          พ.ศ. 2556 – 2558 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์

          พ.ศ. 2558 – 2559 ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์

          พ.ศ. 2559 – 2562 รศ.ดร.สมพล  ทุ่งหว้า

          พ.ศ. 2562 – 2564 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์

          พ.ศ. 2564 – 2564 รศ.ดร.สมพล  ทุ่งหว้า

          พ.ศ. 2565 – 2566 ผศ.ศวัสกร ไชยสุนทร

          พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน ผศ.กฤติธี  ศรีเกตุ

          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดพังงา

          พ.ศ. 2565 – 2565 รศ.รสิตา โอสถานนท์

          พ.ศ. 2565 – 2565 ผศ.ไม้  สงวนสกุล

  • หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน  

          คณะและสาขาที่เปิดสอน ปีการศึกษา  2566  แต่ละระดับมีดังนี้

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  สาขาวิชา  คือ

  1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  3. คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน
  4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

       หลักสูตรระดับปริญญาโท  2  สาขาวิชา  คือ

  1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
  3. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์