ปริญญาตรี 

การขอจบ, การขอใบรับรองสภาฯและขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

       ขั้นตอนที่ 1 เขียนคำร้องแจ้งจบการศึกษา  เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าได้สะสมหน่วยกิตครบหลักสูตรแล้ว ให้แจ้งคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา โดยเขียนคำร้องแจ้งจบหลักสูตรของคณะของตนเอง

 ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ .....
              คณะ...........................
              มหาวิทยาลัยรามคำแหง              หัวหมาก บางกะปิ
              กรุงเทพฯ 10240

หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อแล้ว สามารตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ << หรือตรวจสอบในระบบ e-service ได้)

        ขั้นตอนที่ 2 ขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา
        เมื่อนักศึกษาทราบผลจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อแล้ว จึงดำเนินการยื่นคำขอ 
        - หนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา 
        - คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา 
       ถ้าไม่มีติดต่อขอรับใบคำขอได้ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่ส่งแบบ ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
          1. ธนาณัติราคา 1,250.- บาท (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท, ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสำคัญ 100 บาท ค่าใบรับรองผลการศึกษา 100 บาท  ค่าจัดส่งเอกสารกลับให้นักศึกษา 50 บาท ) 
             ซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย "หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ"
          2. รูปถ่ายหน้าตรงสวมครุยปริญญา มร.แถบสีตามคณะ ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
          3. บัตรประจำตัวนักศึกษา
                    - กรณีบัตรนักศึกษาหายให้แนบใบแจ้งความพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
                    - กรณีบัตรนักศึกษาแบบวีซ่าอิเล็คตรอน ถ่ายสำเนาหน้า – หลัง เซ็นรับรองสำเนาด้วย 1 ใบ
          4. กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต << คลิก  (ตัดส่วนของเจ้าหน้าเพื่อส่งมหาวิทยาลัย  เก็บส่วนของนักศึกษาไว้ที่ตนเอง)

เอกสารทุกข้อให้นำส่งที่
         หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
          สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
          กรุงเทพฯ 10240

 

  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะบัณฑิตได้อีเซอวิสของตนเอง