รายละเอียดการสอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค


 สามารถดูวีดีโอสาธิตการเข้าห้องสอบ วิธีการสอบ ได้จากช่องนี้

 คลิก >>  https://www.youtube.com/c/EdTechRUChannel/videos

 

  สอบไล่ส่วนภูมิภาค ภาค2/63 ออนไลน์ทุกกระบวนวิชา

  • ช่วงที่1 : วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 64
  • ช่วงที่2 : วันที่ 4 - 5 กันยายน 64

สิ่งที่ต้องเตรียมเบื้องต้น

  1.  สมัครเป็นสมาชิก rumail  >>  สมัคร rumail   เลือก "ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา"
  2.  สำหรับมือถือ ดาวน์โหลด Application Google classroom 

          ---- ระบบ IOS : google classroom for IOS

          ---- ระบบ Android : google classroom for Android

           สำหรับคอมพิวเตอร์  ใช้  Browser Internet  เข้า  Google classroom โดยใช้ chrome จะดีที่สุด

      3. log in หรือลงทะเบียนเข้าใช้ด้วยเมล @rumail.ru.ac.th ที่สมัครไว้

      4. เปลี่ยนชื่อ - สกุล RUmail ก่อนเข้าห้องสอบ Google Classroom
          ---- ช่องชื่อเปลี่ยนเป็น รหัสนักศึกษา (เลขไทย) เช่น ๖๐๐๖๔๐๐๐๐๐
          ---- ช่องนามสกุลเปลี่ยนเป็น ชื่อ-สกุล (ไทย)
          ---- กรณีชาวต่างชาติ เปลี่ยนเป็น (ภาษาอังกฤษ)
               เช่น ราม รักเรียน / RAM RAKREAN

      คลิกที่ลิงค์นี้ จะพาไป log in ด้วย rumail 
      https://accounts.google.com/AccountChooser?hd=rumail.ru.ac.th&continue=https://classroom.google.com

 การเข้าห้องสอบ     

1. นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบออนไลน์ให้ตรงกับศูนย์สอบที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนแรก
        (นักศึกษาที่ทำเรื่องขอย้ายศูนย์สอบไว้ ให้เข้าสอบในศูนย์สอบเดิมก่อนทำเรื่อง)  โดยการเข้าเว็บไซต์ inform2.ru.ac.th
        คลิกเลือกศูนย์สอบให้ถูกต้อง และตรวจหารายวิชาที่ตนเองจะเข้าสอบ
        แล้วคลิกรหัสวิชาหรือลิงค์เข้าห้องสอบตามรหัสวิชา โดยต้องเข้าผ่านทางเว็บ inform2.ru.ac.th
        เท่านั้น ระวังการรับลิงค์หรือ QR Code จากที่อื่น ๆ ซึ่งอาจไม่ใช่ช่องทางที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาเข้าห้องสอบผิดศูนย์สอบ
        ผิดวิชา จะถูกนำออกจากห้องสอบ อาจทำให้นักศึกษาขาดสอบในวิชาที่สอบในคาบสอบนั้น

2. เมื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบแล้วนักศึกษาจะต้องอ่านคำแนะนำและแนวปฏิบัติในการสอบที่ประกาศไว้ในห้องสอบให้เข้าใจ
        และติดตามประกาศต่าง ๆ ในห้องสอบอยู่เสมอ

3. การยืนยันตัวตนเมื่อเข้าห้องสอบ
       3.1. เมื่อเข้าห้องสอบแต่ละวิชาแล้ว นักศึกษาสามารถยืนยันตัวตนได้ทันทีเมื่อปรากฏงานการยืนยันตัวตนขึ้นมาในห้องสอบ และนักศึกษาต้องยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารที่กำหนดในงานที่มอบหมายในห้องสอบภายในเวลา
             16.00 น ของวันก่อนวันสอบวิชานั้น 1 วัน (เช่น วิชาที่สอบวันที่ 28 สิงหาคม 2564 นักศึกษาต้องยืนยันตัวตนในห้องสอบวิชานั้นก่อนเวลา 16.00
             ของวันที่ 27 สิงหาคม 2564) และเมื่อผ่านการยืนยันตัวตน
             นักศึกษาจะได้รับการตอบกลับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ หากนักศึกษาไม่ส่งการยืนยันตัวตนหรือการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
             เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางอีเมล (<รหัสนักศึกษา>@rumail.ru.ac.th) และนำนักศึกษาออกจากห้องสอบ
       3.2. นักศึกษาที่ถูกนำออกจากห้องสอบและได้รับอีเมลแจ้ง หากนักศึกษายังประสงค์ที่จะเข้าสอบ จะต้องแจ้ง ศูนย์สอบ
             รหัสวิชา และส่งข้อมูลยืนยันตัวตนตอบกลับทางอีเมลที่ได้รับเท่านั้น
             และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15 นาที หลังเริ่มสอบในวิชานั้นๆ
             หากข้อมูลการยืนยันตัวตนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะส่งคำเชิญเข้าห้องสอบทางอีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
             (<รหัสนักศึกษา>@rumail.ru.ac.th) ทั้งนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลาสอบเริ่มไปแล้ว
             30 นาที  ห้ามส่งหลักฐานผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

4.  ในวันสอบนักศึกษาต้องเข้ามาในห้องสอบ GoogleClassroom ตามวันเวลาที่สอบโดยข้อสอบจะถูกส่งให้นักศึกษาทุกคนโดยอัตโนมัติตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเป็นผู้จ่ายนักศึกษาจะเห็นตัวข้อสอบผ่านทาง Google Classroom เท่านั้นไม่มีการแจกข้อสอบผ่านช่องทางอื่น ๆ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวปฏิบัติใน        การสอบออนไลน์และคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด

5. การทำข้อสอบ
      5.1.   ข้อสอบแบบปรนัย ต้องทำข้อสอบผ่านระบบ google form และต้องกดส่งข้อสอบตามที่ form กำหนด
      5.2.   ข้อสอบแบบอัตนัยให้นักศึกษาเขียนคำตอบในกระดาษขนาด A4 แบบมีเส้นโดยเขียนเพียงด้านเดียว ส่วนของหัวกระดาษ ให้ระบุ ศูนย์สอบ รหัสวิชา รหัสนักศึกษาชื่อ นามสกุลนักศึกษา วันที่สอบ คาบที่สอบ หมายเลขหน้า  / จำนวนหน้า โดยเขียนทุกๆ หน้าของกระดาษคำตอบ (ตามตัวอย่างที่แจ้งในห้องสอบ)

6. นักศึกษาต้องส่งคำตอบกลับตามช่องทางและเวลาที่ข้อสอบกำหนดไว้เท่านั้น
      6.1.   ข้อสอบแบบปรนัย เมื่อทำข้อสอบผ่านระบบ google form เรียบร้อยแล้ว ให้กดส่งข้อสอบตามที่ form กำหนด และนักศึกษาจะได้รับข้อความยืนยันการส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วจากระบบ
      6.2.   ข้อสอบแบบอัตนัย นักศึกษาต้องส่งคำตอบเป็นไฟล์แนบในงานแต่ละข้อโดยนักศึกษาต้องถ่ายภาพกระดาษคำตอบให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา แนะนำให้ส่ง1 ข้อให้แนบ 1 ไฟล์ หากมีหลายหน้าให้ถ่ายภาพต่อกันและแปลงเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์ (แนะนำให้ใช้ Microsoft lens หรือแอปพลิเคชันอื่นที่สามารถ   
               ถ่ายภาพหรือสแกนเป็น pdf)
              6.2.1.ข้อสอบอัตนัยแบบกำหนดส่งในเวลาให้นักศึกษาส่งไฟล์คำตอบตามเวลาที่กำหนดในการสอบ แล้วรวบรวมต้นฉบับกระดาษคำตอบส่งตามที่อยู่ที่กำหนด
              6.2.2.ข้อสอบอัตนัยแบบการบ้านให้ส่งไฟล์คำตอบในงานของ googleclassroom ไม่เกิน 5 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อสอบ ภายในเวลา16.00 น. ของวันสุดท้ายที่กำหนดส่ง  (วิชาที่สอบวันเสาร์กำหนดส่งภายในเวลา 16.00 น ของวันพฤหัสบดีถัดไป วิชาที่สอบวันอาทิตย์ กำหนดส่งภายในเวลา
16.00 น ของวันศุกร์ถัดไป)  ให้นักศึกษารวบรวมต้นฉบับกระดาษคำตอบส่งตามที่อยู่ที่กำหนด8.2.3.การส่งต้นฉบับกระดาษคำตอบให้นักศึกษารวบรวมกระดาษคำตอบของข้อสอบแบบอัตนัยที่กำหนดส่งในแต่ละสัปดาห์ใส่ซองเดียวกัน จ่าหน้าซองตามรูปแบบที่กำหนดในคำแนะนำและแนวปฏิบัติ
ถ่ายภาพหน้าซองไว้ แล้วนำส่งไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน ภายในวันอังคารของสัปดาห์ถัดจากวันกำหนดส่งในระบบแล้วถ่ายภาพใบเสร็จหรือสลิปการส่งไว้ แล้วนำภาพหน้าซอง และสลิปการส่งมาแนบในการยืนยันการส่งต้นฉบับกระดาษคำตอบในงานของห้องสอบของทุกวิชาที่ส่งต้นฉบับกระดาษคำตอบ

7.      การสอบซ้ำซ้อน
7.1.   นักศึกษาสามารถเข้าสอบซ้ำซ้อนวิชาที่แจ้งขอสอบซ้ำซ้อนทุกวิชาได้พร้อมกันในคาบสอบเดียวกัน
(ห้องสอบเดียวกันกับการสอบปกติ)
7.2.   สำหรับห้องสอบวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อนด้วย
จะมีข้อสอบใน 2 หัวข้อของงานคือ “ข้อสอบสำหรับการสอบปกติเท่านั้น” และ
“ข้อสอบสำหรับการสอบซ้ำซ้อนเท่านั้น” นักศึกษาต้องเลือกทำข้อสอบวิชานั้นในหัวข้อของงานตามสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนวิชานั้นไว้
ห้ามนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอสอบซ้ำซ้อนในวิชานั้นทำข้อสอบสำหรับการสอบซ้ำซ้อนของวิชานั้นโดยเด็ดขาด

8.  หากมีปัญหา หรือ ข้อสงสัยใด ๆให้สอบถามผ่านช่องทางของห้องสอบออนไลน์ใน Google Classroom เท่านั้น

เปิด

 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

    ยืนยันตนได้ตั้งแต่บัดนนี้ -  27 สิงหาคม 2564  

ดูวิธีการยินยันตัวตน  คลิก--  https://www.youtube.com/watch?v=Ad0UvuGMsvg&t=85s