แนวปฏิบัติในการชำระค่าเทียบโอน


แนวปฏิบัติในการชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

นักศึกษาส่วนภูมิภาคที่ประสงค์จะชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังจากได้รับแบบตอบรับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ดำเนินการดังนี้

1. ซื้อธนาณัติสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากทางคณะ
2. สำเนาหนังสือแบบตอบรับการเทียบโอนหน่วยกิต พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาที่สามารถติดต่อได้
3. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง
 
นำเอกสาร ข้อ 1 - ข้อ 3 ใส่ซองจ่าหน้าซองถึง

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล โทร 02-3108626