ข้อมูลจากสำนักงานจัดหงานจังหวัดพังงา  
ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  
ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต