ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำข้อตกลงให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยระบุช่วงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฯ ไว้ดังนี้

1. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 200 บาท สำหรับอายุ 16-60 ปี
2. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 300 บาท สำหรับอายุ 61-70 ปี
สนใจแจ้งชื่อได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา ตามวันและเวลาราชการ

 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th