Get Adobe Flash player

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2557


            มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  และคณาจารย์ให้การต้อนรับ โดยถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมจากสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ไปยัง 22 สาขาวิทยบริการฯ ทั่วประเทศ    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง 302 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

            ในวันเดียวกัน อาจารย์จเลิศ เจษฏาวัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา ได้กล่าวให้โอวาทและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาจังหวัดพังงา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น