Get Adobe Flash player

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ (Vision)

                   มหาวิยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา  เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 


 

ค่านิยมองค์การ

มีจิตสาธารณะในการบริการทุกด้าน  บนพื้นฐานความจงรักภักดีต่อองค์กร


 

ปรัชญา (Philosophy)

                    สนับสนุนการเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม


 

 ปณิธาน (Ambition)

                   สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต  ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 


 

 พันธกิจ

                   พันธกิจที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ

                   พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคมและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

                   พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

                   พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการภายในองค์กร


 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน

                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับ


 

 เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ ๑  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ที่ ๒  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน


 

 กลยุทธ์

                   กลยุทธ์ที่ ๑    สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา

                   กลยุทธ์ที่ ๒    ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

                   กลยุทธ์ที่ ๓    พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต

                   กลยุทธ์ที่ ๔    พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา