Get Adobe Flash player

รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน


 

ข่าวดี...อบรมภาษาอังกฤษฟรี

 

เอกสิทธิ์นี้ มอบให้เฉพาะ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.พังงา 4คณะ

คณะนิติศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์   และคณะสื่อสารมวลชน

 

โดย อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 3-4 สิงหาคม นี้

เวลา09.00-16.30น  รวม 12 ชม.เต็ม

 

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 

เงื่อนไข ผู้เข้าอบรม ต้องมีเวลาอบรมร้อยละ90 จึงได้รับวุฒิบัตร

อบรมฟรี  แจกเอกสารฟรี อาหารกลางวันฟรี 2 มื้อ อาหารว่างฟรี 4 มื้อ

 

รับจำนวนจำกัด 50 คน

สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2562 ณ รามคำแหง สาขาพังงา (ให้สิทธิ์รับตั๋วฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ก่อน)

มัดจำคนละ 100 บาท

(ถ้าอบรมครบจะคืนให้)  

สอบถาม  โทร  คุณอุ้ย 086-0615830