พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพ่อขุนรามคำแหง

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 29 กันยายน 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นาย นายประพฤทธิ์ ยูถนันท์ นายอำเภอท้ายเหมือง อาจารย์ จเลิศ เจษฏาวัลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา นาย จักรกฤช ศรีธนกฤช ผู้อำนวยกองกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ หัวหน้าภาคส่วนราชการ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช