Get Adobe Flash player

กำหนดวันสอบประมวลความรู้ (POL 7097)


           ด้วยมหาวัทยาลัยกำหนดวันสอบประมวลความรู้ (POL 7097) คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1  ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 โดยผู้มีสิทธิ์สอบต้องมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ตำกว่า 3.00 และไม่มีหนี้ค้างชำระ 

กำหนดวันสอบดังนี้

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-13.00 น. หมวดวิชาพื้นฐาน
วันอาทิตน์ที่ 16 มีนาคม 2557  เวลา 09.00-13.00 น. หมวดวิชาบังคับ
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  ประกาศผลสอบประมวลความรู้  
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 วันสุดท้ายของการสำเร็จการศึกษา  

สถานที่สอบ : สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา