Get Adobe Flash player

โครงการ"นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์แห่งชาติ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557

         

         ด้วยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์แห่งชาติ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 0213 และ 0208 อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทางวิชาการนรูปแบบที่มีมาตรฐาน นั้น

          โครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมและนำเสนอผลงานดั่งกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 โดยสามารถลงทะเบียนตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:/www.phd.ru.ac.th หากมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่โครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4 โทร. 0-2310-8549, 0-2310-8566-7 โทรสาร 0-2310-8549 และ 8566