Get Adobe Flash player

พิธีวางพานพุ่ม 5 ธันวามหาราชและลูกพ่อขุนพังงาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โดยมีอาจารย์จเลิศ เจษฏาวัลย์ รองอธิการฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

          ในวันเดียวกัน อาจารย์จเลิศ เจษฏาวัลย์ รองอธิการฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ลูกพ่อขุนพังงาสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556" นำโดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ และมีนักศึกษาคณะอื่นๆทุกคณะร่วมด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาตรี ทุกคณะทุกระดับชั้น