Get Adobe Flash player

 

กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2/2561 ระดับปริญญาตรี


วิธีการคำนวณค่าลงทะเบียน

 • 1. ค่าลงทะเบียนเรียน................หน่วยกิต X 25 บาท     = ……………………….. บาท
  2. ค่าธรรมเนียมการสอบ...........วิชา X 60 บาท             = ….……………………. บาท
                                                              รวม      = ….……………………. บาท 

  

การลงทะเบียน ณ จุดบริการลงทะเบียน (เท่านั้น)

สิ่งที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน 

 • สมุดลงทะเบียนเรียน (มร.36) และแถบรหัสรายกระบวนวิชา : ตัดจากสมุดแถบรหัสวิชา (มร.37) สอดในสมุดลงทะเบียน เรียงตามหมวดตัวอักษรและรหัสวิชา 
  หรือ ปริ้นจาก  >> ระบบบาร์โคตลงทะเบียน  กรณีปริ้นจากระบบ ไม่ต้องใช้สมุดลงทะเบียน
 • บัตรนักศึกษา : สอดในสมุดลงทะเบียน ในช่องที่กำหนด โดยด้านที่มีแถบรหัสนักศึกษาอยู่ด้านหน้า
 • เงินลงทะเบียนเรียน : ควรเตรียมมาให้พอดี ตามวิธีการคำนวณด้านบน

ขั้นตอนในการลงทะเบียน 

 • นำสมุดลงทะเบียนเรียน (มร.36) ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและรับชำระเงิน
 • นักศึกษารับใบเสร็จรับเงิน และสมุดลงทะเบียนเรียน (มร.36) คืน
 • นักศึกษาตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ชื่อ นามสกุล ศูนย์สอบ กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
  จำนวนเงิน หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพราะมหาวิทยาลัยจะถือความถูกต้องของข้อมูล
  ตามใบเสร็จรับเงินของนักศึกษา

 

 

 


 

 

 

 

  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-7642-8400