Get Adobe Flash player

 

สำรวจผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท


     มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา มีโครงการเปิดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อเป็นการกระจายการศึกษาสู่ภูมิภาค ดังนั้น
จึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อ เพื่อจะได้วางแผนดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ทางสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ขอขอบคุณ
ในความกรุณาของท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

* วันและเวลาเรียน
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันเสาร์ 17.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

* ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

* ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประมาณ 150,000 บาท แบ่งจ่าย 6 งวด
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประมาณ 189,000 บาท แบ่งจ่าย 7 งวด

*ระบบการเรียน ระบบ block course บรรยายสดโดยอาจารย์ในห้องเรียนทุกชั่วโมง

*แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

*สงวนสิทธิ์ไม่เปิดการเรียนการสอน ถ้าจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 50 คน

 ผู้สนใจ ลงชื่อได้ที่นี่