Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการขอจบระดับปริญญาตรี


ขั้นตอนการขอจบระดับปริญญาตรี

 

ขั้นตอนที่ 1 

  • เขียนใบคำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค พร้อมแนบหลักฐานประกอบคำร้อง ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มถ่ายเอกสารได้จากหลังเล่มคู่มือหรือดาวน์โหลดใน ru.ac.th)
  • ส่งเอกสารถึง

คณบดีคณะ.................................................

คณะ............................................................

มหาวิทยาลัยรามคำแหง    หัวหมาก  บางกะปิ  กทม. 10240

  • รอเลขที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจากในระบบ e-service ของนักศึกษาเอง (ประมาณ 1-2 เดือน)

 

ขั้นตอนที่  2

  • เมื่อสภาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

พร้อมแนบหลักฐานประกอบคำร้องตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มถ่ายเอกสารได้จากหลังเล่มคู่มือหรือดาวน์โหลดใน www.ru.ac.th)

  • ส่งเอกสารถึง...

หัวหน้าฝ่ายหนังสือสำคัญ

งานใบรับรองสภามหาวิทยาลัยและหนังสือรับรอง

อาคาร  สวป.  ชั้น 1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง    หัวหมาก  บางกะปิ  กทม. 10240

  • รอรับเอกสารได้ที่บ้านตามที่อยู่แจ้งในแบบฟอร์ม

 

**หมายเหตุ**

นักศึกษาสามารถทำเรื่องแจ้งจบหลักสูตรได้ตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ระหว่างเดือน (พฤษภาคม ถึง มกราคม)