Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการขอจบระดับปริญญาโท


ขั้นตอนการขอจบระดับปริญญาโท

ขั้นตอนที่ 1

 • เขียนแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา  ดาวน์โหลด   และ แนบเอกสารดังนี้
  - ใบผลการเรียนปริ้นจากระบบ e – graduate (ผลสอบที่ยังติด I หรือ X นศ.ต้องติดต่อคณะ เพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย) คลิกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  - ส่งเอกสารของนักศึกษาไปยังสาขาวิทยบริการฯ พังงา
  - รอผลสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยการเช็คเลขลำดับที่สภาฯอนุมัติจากในระบบ e-graduate  ของนักศึกษาเอง

ขั้นตอนที่  2

 •  เมื่อมีเลขสภาอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษามาเขียนคำร้องดังต่อไปนี้
  - ระเบียนบัณฑิต (ติดรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป)  ดาวน์โหลด
  - แบบขอใบรับรองผลการศึกษา  ดาวน์โหลด
  - แบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต   ดาวน์โหลด
  - ใบยืนยันการบันทึกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ในระบบ  e-graduate   คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  - แนบรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่รวมติดที่ใบระเบียนบัณฑิต)
  - Compcode 1,800 บาท จ่ายที่ ธ.ทหารไทย   ดาวน์โหลด
  - ซองธรรมดาขนาด A4 ติดแสตมป์ 40 บาท จ่าหน้าซองผู้รับถึงตัวเอง
  -*กรณีไม่ประสงค์เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้เขียนใบคำร้องจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุในใบคำร้อง ดาวน์โหลด
  - เอกสารทั้งหมดของขั้นตอนที่ 2 ใส่ซองธรรมดาขนาด A4 
 •   นำสำเนาใบ Compcode  พร้อมเอกสารทั้งหมด มายื่นที่สาขาวิทยาบริการฯ จังหวัดพังงา 

          * กรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ ให้เขียนใบคำร้อง ขอเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ  แนบไปด้วย ดาวน์โหลด