Get Adobe Flash player

การขอทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทขัดสน ประจำปีการศึกษา 2560


ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและประเภทขัดสน

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและประเภทขัดสน โดยให้นักศึกษาส่งใบสมัครได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ภายในวันที่  23 เมษายน 2560

 

 


 

โทร 076428400

 

 

 

 

 

จุลสารประจำเดือน