Get Adobe Flash player

การประกันคุณภาพภายใน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา


 

  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2561 
  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2560
  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2559
  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2558