Get Adobe Flash player

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไล่


เอกสารนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ

 • บัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
 • ใบเสร็จรับเงินของภาคการศึกษาที่สอบ
 • ตารางสอบไล่รายบุคคล

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบ

 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2514 หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชาย ไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรงกางเกง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย อาจถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังฝ่าฝืนแต่งกายไม่สุภาพเข้าห้องสอบอีก จะต้องถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ และในทางทะเบียนเรียนให้ถือเป็นสอบตก
 2. ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้องและต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาสอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถว และที่นั่งสอบตามรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ
 3. ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงินภาคที่สอบต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้งที่เข้าสอบ นักศึกษาผู้ใดไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ติดต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
 4. มาถึงห้องสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบก่อนเริ่มต้นคาบเวลาสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้นักศึกษานั่งสอบตาม เก้าอี้มีรหัสนักศึกษาของตนเองติดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยพลการไม่ได้ ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
 5. นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังจากการสอบได้เริ่มต้นแล้วไม่เกิน 5 นาที จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวน้าตึกสอบ กรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบแล้ว และหัวหน้าตึกสอบประกาศให้เข้าห้องสอบแต่นักศึกษาไม่ยอมเข้าห้องสอบ หัวหน้าตึกสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
 6. นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อแระบวนวิชาที่เข้าสอบให้ถูกต้อง ตรงกับชื่อของตนเอง ถ้ายังไม่ได้ลงลายมือชื่อให้แจ้งกรรมการควบคุมการสอบ
 7. นักศึกษาต้องเชื่อฟังคำสั่งกรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัดไม่แสดง กิริยาไม่สุภาพต่อกรรมการควบคุมการสอบ นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษวินัยนักศึกษา
 8. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษวินัย ดังนี้ นักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และไม่ได้ติดต่อสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)ภายในกำหนด (5 วันทำการ หลังจากสอบไล่วันสุดท้ายของภาคการสอบไล่เสร็จ) จะงดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น นักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และไม่ไปติดต่อสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)ภายในกำหนด จะงดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น นักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยแก้ไขใบเสร็จรับ เงินโดยพลการ จะงดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น
 9. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ไม่มีใน ม.ร.30 หรือไม่มีในระบบที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหรือกระบวนวิชาที่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ และหมายเลขกระบวนวิชาไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 10. ห้ามนำตำรา เอกสาร โน้ตย่อ หรือสูตรต่างๆ ติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน นำตำรา เอกสาร โน้ตย่อ หรือสูตรติดตัวเข้าไปในที่นั่งสอบ ถ้าตรวจพบถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบเป็นความผิดชัดแจ้งจะถูกลงโทษวินัยนัก ศึกษา งดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่เข้าสอบภาคการศึกษานั้น ในทางทะเบียนเรียนถือเป็นสอบตก และห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย นักศึกษาผู้ใดหลบหนีทำลาย หรือพยายามทำลายหลักฐานที่กระทำผิด ต้องรับโทษเพิ่มขึ้น
 11. ห้ามนำเครื่องคิดเลข กระดาษ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นในการสอบ ติดตัวเข้าห้องสอบ ถ้าตรวจพบจะต้องถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชานั้น และในทางทะเบียนเรียนให้ถือเป็นสอบตก
 12. อนุญาตให้นักศึกษานำข้อสอบอัตนัยออกจาดห้องสอบได้ ห้ามนำข้อสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ นักศึกษาใดฝ่าฝืนนำข้อสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกไปจากห้องสอบทั้งหมด หรือบางส่วน หรือคัดลอกออกไปจะต้องถูกลงโทษทางวินัย งดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่เข้าสอบภาคการศึกษานั้น ในทางทะเบียนเรียนถือเป็นสอบตก
 13. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบที่กรรมการควบคุมการสอบแจกให้ทำคำตอบออกจาก ห้องสอบไม่ว่าจะทำคำตอบหรือไม่ จะต้องส่งคืนกรรมการควบคุมการสอบ นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนนำกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบจะต้องถูกลงโทษวินัยงดตรวจ กระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาเข้าสอบภาคการศึกษานั้น ทางทะเบียนเรียนถือเป็นสอบตก
 14. ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจาปรึกษาหรือทำสัญญาณขณะทำข้อสอบ และต้องระมัดระวังไม่ให้นักศึกษาคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคำตอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นสอบถาม หรือขอจากกรรมการควบคุมการสอบ  นักศึกษาผู้ใดยินยอมให้นักศึกษาคนอื่นคัดลอกคำตอบหรือให้ดูถือว่าร่วมกัน ทุจริตในการสอบ จะต้องถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่เข้าสอบภาคการศึกษานั้น ในทางทะเบียนเรียนให้ถือเป็นสอบตก และห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
 15. เมื่อต้องการส่งกระดาษคำตอบให้ยกมือขึ้น กรรมการควบคุมการสอบจะไปเก็บกระดาษคำตอบ ห้ามลุกจากที่นั่งจนกว่ากรรมการผู้ควบคุมการสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบแล้ว หลังจากส่งกระดาษคำตอบแล้ว ต้องออกจากห้องสอบทันที และไม่กระทำการใดๆ เป็นที่รบกวนแก่นักศึกษาที่ยังสอบอยู่
 16. มหาวิทยาลัยจะให้สัญญาณก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ซึ่งหัวหน้าตึกสอบจะประกาศเตือน เพื่อให้นักศึกษาตรวจทานและเตรียมส่งกระดาษคำตอบ หลังจากหมดเวลาสอบแล้ว ห้ามเขียนคำตอบต่อไปอีก นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษวินัยงดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชานั้น ทางทะเบียนเรียนถือเป็นสอบตก
 17. การสอบไล่ทุกครั้งนักศึกษาจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ โดยเฉพาะ และเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวพร้อมชื่อกระบวนวิชาลงบนหัวกระดาษคำตอบ ส่วนกระดาษคำตอบคำถามให้เขียนชื่อ สนามสกุล รหัสประจำตัว ลงบนหัวกระดาษคำถามแผ่นแรกเท่านั้น
 18. นักศึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำอาวุธติดตัวมาในห้องสอบให้นำไปฝากไว้ที่กรรมการควบคุมการสอบ นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนนำอาวุธติดไว้ที่ตัวขณะทำการสอบ มหาวิทยาลัยถือว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและจะพิจารณาลงโทษสถานหนัก
 19. นักศึกษาผู้ใดเคยถูกลงโทษฐานกระทำผิดวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไล่มา แล้ว และได้กระทำผิดวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไล่อีก จะพิจารณาเพิ่มโทษอีกส่วนหนึ่ง ถ้าทุจริตในการสอบไล่ 2 ครั้งขึ้นไป อาจพิจารณาลงโทษวินัยนักศึกษาโดยลบชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
 20. นักศึกษาที่กระทำการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการสอบไล่ ซึ่งมีลักษณะร้ายแรง มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาลงโทษวินัยนักศึกษาโดยลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา