Get Adobe Flash player

การขอจบการศึกษา

>>ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญ <<
ทร 023108560


การขอจบ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้   1  ฉบับ 
 • ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade)  >>คลิก<<
 • แบบขอหนังสือสําคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา  ดาวน์โหลด
 • ระเบียนบัณฑิต ดาวน์โหลด   
  ( ติดรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว  1 รูป และแนบมาอีก 2 รูป   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามใช้รูปโพลารอยด์หรือรูปที่ SCAN ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือรูปตัดต่อ)
 • แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT)  ดาวน์โหลด
 • ใบแจ้งจบการศึกษา  ดาวน์โหลด

 • ใบเปลี่ยนชื่อ (หากมีการเปลี่ยนชื่อ)  ดาวน์โหลด
 • ซองขนาด A4 2 ซอง (แบบไม่ขยายก้น)  
  - ซองที่ 1 ติดสแตมป์ 40 บาท  จ่าหน้าซองถึงตัวเอง 1 ซอง
    ซองที่ 2 ใช้สำหรับใส่เอกสารทั้งหมด 
 • ชำระเป็น Comp.code  จำนวน 1,800 บาท ธ.ทหารไทย  ดาวน์โหลดฟอร์ม
 • บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  >> คลิก <<


** กำหนดยื่นเอกสาร  21- 23 กรกฎาคม 2559  **


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 7642 8400