โครงสร้างบุคลากร

                                                                                                               

             บุคลากร    
         
         
                
    นายจเลิศ เจษฎาวัลย์
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
   
         
         
  นางสาวกมลทิพย์ ถิรสัตยวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
   นางสาวอัจฉรียา  สมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 
         
         
  นางสาวเพ็ญนภา  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
  นางสาวอรจิรา พลพฤกษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 
         
         
  นางสาววีรวัลย์  แต่งงาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
  นางสาววิชิดา จิราพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
         
         
  นายอรรจราภร  สุเมธีวรศักดิ์
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
  นายฤทธิชัย  สูนกามรัตน์
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
 
         
         
  นายวิษณุ  วังเมือง
พนักงานขับรถ
  นายประเสริฐ ชุนที
พนักงานทั่วไป
 
         
         
         

 

     

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th