รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท


 

>>หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์(รับสมัครถึง 30 เม.ย. 64) 

     รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัญฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

 

>>หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รับสมัครเร็วๆนี้) 

 

 

>>หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (รับสมัครปลายปี 2564)

 

 

 

>>หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (รับสมัครปลายปี 2564)

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th