รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท


>>โครงการศึกษาภาคพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์   (รับสมัครถึง 31 มกราคม 2565)

       รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 

 

>>หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์  (ปิดรับสมัคร) 

     รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัญฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

>>หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร 076-410927-8
www.phangnga.ru.ac.th